U bent hier: Home CI in het AMC Selectiefase

Selectiefase

Het is niet eenvoudig om te bepalen of een CI voor iemand geschikt is. In het AMC is daarom een selectietraject in het leven geroepen.

Volwassenen/jongeren

Volwassenen en jongeren die doof of zeer ernstig tweezijdig slechthorend zijn, kunnen in aanmerking komen voor cochleaire implantatie.

Tijdens de selectiefase vinden er een aantal onderzoeken en uitvoerige gesprekken plaats met verschillende medewerkers van het team. Doel van dit alles is om zo goed mogelijk te voorspellen of iemand baat zal hebben van een CI. Waar wordt zoal op gelet?

Het CI-team beoordeelt of men verwacht dat de kandidaat met een cochleair implantaat beter zal kunnen spraakverstaan dan met hoortoestellen. Daarnaast beoordeelt het CI-team de motivatie van de kandidaat, de leerbaarheid en het communicatief functioneren. De maatschappelijk werker beoordeelt de draagkracht en vormt een beeld van de sociale omgeving en de thuis- en werksituatie van de kandidaat. Samen met de logopedist bespreken ze tevens met de kandidaat wie mogelijk oefenpartner zou kunnen zijn tijdens de revalidatieperiode.

Alle onderzoeken en gesprekken op een rijtje:

 • informatief gesprek over CI
 • gehooronderzoek
 • evaluatie van de revalidatie met hoortoestellen
 • gesprek met de maatschappelijk werker
 • consult bij de KNO-arts
 • CT-scan
 • beoordeling door de anesthesist
 • BERA-onderzoek
 • uitgebreider logopedisch onderzoek
 • zo nodig een tweede gesprek met de maatschappelijk werker
 • tweede consult bij de KNO-arts

We trachten bovenstaande onderzoeken te plannen in zo min mogelijk bezoeken. Vervolgens besluiten we of u in aanmerking komt voor cochleaire implantatie. De beslissing wordt uitgebreid met u besproken. Mocht u niet in aanmerking komen voor een CI dan proberen we adviezen te geven over alternatieve hulpmiddelen.

Jonge kinderen

Jonge kinderen die ernstig slechthorend geboren zijn of ernstig slechthorend geworden zijn kunnen in aanmerking komen voor cochleaire implantatie. Bij deze kinderen is het belangrijk dat cochleaire implantatie op zo jong mogelijke leeftijd plaatsvindt, bij voorkeur vóór de leeftijd van drie jaar. In het AMC worden jonge kinderen bij voorkeur bilateraal (tweezijdig) geimplanteerd.

In het algemeen wordt in Nederland slechts één CI vergoed door de zorgverzekeraar. Vanwege het grote belang van een tweede CI bij jonge kinderen heeft het AMC besloten om bij gelijktijdige implantatie de kosten voor de tweede CI voor haar rekening te nemen. Een tweede CI wordt natuurlijk alleen geplaatst indien uit de onderzoeken blijkt dat een tweede CI mogelijk en zinvol is. 

Nadat ouders hun kind via het aanmeldingsformulier hebben aangemeld bij ons team, vragen we gegevens op over de voorgeschiedenis van het kind. Daarna volgt een intakegesprek (informatief gesprek) met een medewerker van het team, de zg. intaker. Tijdens dit gesprek informeert de intaker de ouders over cochleaire implantatie en over de werkwijze van ons CI-team. Daarnaast kunnen ouders een toelichting geven op de voorgeschiedenis van hun kind en zijn/haar ontwikkeling tot dan toe.

Als ouders na dit intakegesprek beslissen om door te gaan met de CI-procedure, wordt tijdens het teamoverleg besproken of het kind voor verdere selectieonderzoeken in aanmerking komt.

Het eerste deel van de selectieonderzoeken omvat een bezoek aan de KNO-arts. Daarnaast worden ouders met hun kind een ochtend in het ziekenhuis verwacht. Tijdens deze ochtend voeren de audioloog en de logopedist van het team een audiologisch onderzoek uit. Daarnaast doen de kinderpsycholoog, de linguïst en de logopedist een spelobservatie ter beoordeling van de algehele en communicatieve ontwikkeling van het kind. De teamleden bespreken de resultaten van de onderzoeken met elkaar in de teamvergadering. Daarna volgt een gesprek met de ouders over de verdere procedure.

Voor de definitieve beslissing over de mogelijkheid van cochleaire implantatie worden nog enkele selectieonderzoeken en gesprekken gepland. Dit tweede deel van het selectietraject omvat 

 • een gesprek met de anesthesioloog,
 • een CT-scan en zo nodig een MRI-scan.

Na alle onderzoeken besluiten we of een kind in aanmerking komt voor bilaterale cochleaire implantatie. Het CI-team neemt contact met de ouders op om het besluit mondeling toe te lichten. Na een positieve beslissing wordt de operatiedatum bepaald. 

Belangrijk om daarbij te vermelden is dat het CI-team een adviserende functie heeft in deze.  Zij kijkt of CI plaatsing echt de beste oplossing is of dat er met hoortoestellen nog voldoende gerevalideerd kan worden.  Zij geeft aan of het mogelijk is een CI te plaatsen en waarom er gekozen wordt voor de bilaterale of eventuele toch een unilaterale implantatie. Het multidisciplinaire CI-team geeft het advies, maar de keuze blijft uiteraard bij de ouders. 

In de periode vóór de operatie vinden nog de volgende voorbereidende gesprekken plaats:

 • voorlichting over de operatie door de KNO-arts
 • er wordt gevaccineerd tegen hersenvliesontsteking (zie risico’s).